петък, 18 юли 2014 г.

Децата от ЦНСТ „Павел Бобеков“ на море

И през настоящото лято, доставчика на услуга Център за настаняване от семеен тип за деца в гр. Панагюрище, Фондация „Социални практики в общността“ гр. Пазарджик, спази традицията, децата от ЦНСТ „Павел Бобеков” да се радват на солените морски води. 

Ръководството на Центъра организира летен отдих на децата от ЦНСТ „Павел Бобеков“ на почивна база НДК в с. Равда, обл. Бургас от 22 юли до 02 август. 

Директорът на ЦНСТ Красимира Русинова уточни, че за децата от Центъра е подсигурен и летен отдих през третата лагерна смяна в с. Панагюрски колонии от 04 до 14 август. 

Тя поясни, че Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца е нова форма на социална услуга в страната, насочена към децата, които имат нужда от грижа извън тяхното семейство.
Повече може да прочетете тук.

четвъртък, 10 юли 2014 г.

Летни предложения за деца от Център за обществена подкрепа "Зора"

От 20.06.2014г. в ЦОП ”Зора” започна реализирането на Ваканционния пакет 2014 „Искам да знам – мога и сам”, с участието на деца, потребители на услуги в ЦОП и деца от общността. Достъпът на децата от общността през летния период е свободен. Предлаганият от Центъра „Ваканционен пакет 2014” ще приключи на 12.09.2014 г. Ваканционният пакет се предлага всеки петък от 10:30 ч. до 12:30 ч. на територията на Центъра.

До този момент са проведени 3 занятия, като до момента в тях са взели участие 32 децата.

Екипът от специалисти на ЦОП дава възможност за осмисляне на част от свободното време на децата през летните месеци, като им се предложат разнообразни дейности, съобразени с техните възрастови особености, предпочитания и възможности в безопасна и сигурна среда.

Част от ежегодните услуги на Центъра търпят трансформиране през летния период. Услугата „Училищна подкрепа” се предлага на деца в задължителна училищна възраст, под формата на групова програма с модул „Искам да знам” и е насочена към повишаване мотивацията и интереса за придобиване и затвърждаване на знания и повишаване самочувствието на детето.

Услуга „Ателиета по интереси” съответно се предлага под формата на групова програма с модул „Мога и сам” и е насочена към ефективно ангажиране свободното време на децата с дейности по техен избор и изграждане на социални и битови умения.
   

понеделник, 9 юни 2014 г.

Центърът за обществена подкрепа "Зора" организира провеждането на две групи за подкрепа на родители


На 03.06.14 г. се проведе поредната среща на групата за „Осиновители, кандидат-осиновители и осиновени хора” в ЦОП „Зора” - Панагюрище. Целта на срещата бе представяне и включване на нови членове в групата, а именно преминалите обучението в ЦОП кандидат-осиновители. Ключовият компонент в срещата бе споделянето. Всеки участник разказа за своите лични преживявания в процеса на осиновяване и до момента. Дискутирани бяха важни въпроси, вълнуващи най-вече новите членове на групата. Участниците споделиха в края на срещата, че споделянето на личен опит за тях е най-доброто помагало.

На 05.06.2014 г. в Център за обществена подкрепа „Зора” се проведе и втората годишна среща на сформираната през 2013 г. група от родители на деца с увреждания „Клуб на съвременния родител”. Тема на срещата бе „Сензорна интеграция при децата от аутистичния спектър”. Под формата на кратка презентация, социалните работници от ЦОП, споделиха с присъстващите добрите практики, по отношение използването на сензорните терапии за подобряване сензорната интеграция при деца от аутистичния спектър, както начините и методите, представени им по време на преминатото от тях ”Обучението по сензорна интеграция” и модела Global Training, проведено в болница „Токуда” - София.

петък, 30 май 2014 г.

Фондация „Социални практики в общността” приключи проект „И аз мога да науча български”Фондация „Социални практики в общността” реализира проект „И аз мога да науча български”, който постигна следните резултати:
  • от 17.08.2013 г. – 26.08.2013 г. се проведе 10 дневно „Зелено училище“ за 16 деца-бежанци. В програмната беше заложен и социо-културен елемент, чиято цел бе запознаване с традициите и обичаите на българите.
  • от 26.08.2013 г. до 31.08.2013 г. се проведе „Летен пленер“ с продължителност 6 дни. Участваха 12 юноши от Сирия, Ирак и Палестина, на възраст до 18 г., придружени от един родител. Използваните арт терапевтични техники бяха: рисунки от натура, портрети, общи рисунки, фототерапия и др. Честа тема на свободните рисунки беше войната и страданията, които тя причинява.
  • в началото на месец септември 2013 г. беше оборудван кабинет в Интеграционен център – София за интерактивно обучение по български език с 8 места.
  • през януари месец 2014 г. приключи разработването на двете планирани програми за обучение по български език: учебна програма с помагало и работна тетрадка за обучение на деца-бежанци – „Новите приятели“ и учебна програма с помагало за алтернативна форма на обучение на възрастни чужденци – „Българският език – нови перспективи“.
  • в курсовете по български език се обучиха 26 възрастни и 15 деца.

четвъртък, 22 май 2014 г.

Информационна среща по Проект „Да отворим вратата“ ЕБФ № 01 – 5103/22.04.2014 г.На 24.04.2014 г. бе организирана информационна среща съвместно с Регистрационно приемателния център – Баня за представянето на проект „Да отворим вратата“, изпълняван от Фондация „Социални практики в общността“ по договор ЕБФ № 01 – 5103/22.04.2014 г.
Проектът реализира конкретните заложени цели на Под-действие В4 - „Обучение по български език на настанени в РПЦ – с. Баня търсещи закрила чужденци.“, Действие В, Приоритет 1 от ревизираната ГП 2012 в изпълнение на МП 2008-13 на Европейския бежански фонд, оперативна цел „Прилагане на мерки за социална адаптация на търсещите убежище, както и дейности по интеграция, които не са включени в НПИБРБ“ в частта „обучение по български език за търсещите убежище“.

Този проект надгражда постигнатите резултати по проект „И аз мога да науча български“, изпълняван от Фондацията. Разработените помагала за курсовете за деца и възрастни включват лексика, граматично-функционални категории, контекст и дейности и интердисциплинарни връзки. Допълнително се ползват различни стратегии за активно обучение при провеждането на заниманията, които са създадени за да задоволят нуждите в различни ситуации и водят до по-висока ефективност. Предвидено е провеждане на два курса по български език - за възрастни и за деца.“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския бежански фонд, съфинансирана от Европейския бежански фонд по проект „Да отворим вратата“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Социални практики в общността”, съгласно сключен договор ЕБФ01-3282/14.03.2014 г. и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.”

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service