сряда, 29 април 2015 г.

Деца и младежи от ЦНСТ „Павел Бобеков“ участват в селекционен турнир по футбол

На 26 април 2015 г. в спортната зала в столичния квартал „Челопечене” четири от настанените в ЦНСТ „Павел Бобеков” деца и младежи, Милчо Петров, Венцислав Горанов, Марин Димитров и Пирин Върбанов, взеха участие в първият от поредица турнири, организиран от „Спортс Мениджмънт България” ЕООД, официален партньор на фондация Homeless World Cup за територията на България във връзка със селекцията на до осем младежи над 16 години, които да представят страната на следващия специфичен Мондиал в Амстердам (Холандия), който ще се проведе от 12 до 19 септември 2015 година.

В подготовката за престижното състезание в Холандия тази година ще участват играчи от градовете София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Панагюрище, Брацигово, Лом и село Доганово. Кандидати за национални състезатели от гр. Панагюрище ще бъдат и младежите от ЦНСТ „Павел Бобеков“ гр. Панагюрище.


От началото на месец май „Спортс Мениджмънт България” ще им организира безплатни тренировки два пъти седмично по 90 минути под ръководството на квалифициран треньор и ще им осигури участие в максимум 10 квалификационни турнира за избор на представителен тим.


Следващият селекционен турнир, чиито организатор е „Спортс Мениджмънт България” ЕООД с Управител Виктор Кирков, ще се проведе на 10.05.2015г., отново в гр. София.

вторник, 28 април 2015 г.

Деца от ЦНСТ се включиха в мащабна инициатива на УНИЦЕФ България "Моят глас е важен"

Инициативата е насочена към промяна на обществените нагласи относно правото на детско участие 


30 март 2015 г. Детският фонд на ООН в България стартира публична кампания „Моят глас е важен“. Това е информационна и социална инициатива, която цели промяна на обществените нагласи по отношение на правото на детско участие – т.е. даването на възможност на децата и младежите да изразяват свободно своето мнение по всички въпроси, които ги касаят пряко или косвено (в семейството, училището, градската среда, обществото и държавата като цяло).

Публичният етап на кампанията е продължение на лансираното широкомащабно допитване до децата в България. След провеждане на фокус-групи в края на месец март, във връзка със стартирта на кампанията на УНИЦЕФ България, 3 деца от ЦНСТ „Павел Бобеков”-Панагюрище - Димитрия Михалева и Захари Людов на 11години и Венцислав Горанов на 19 години, взеха участие в организирания Детски форум, който се проведе в гр. Софияот 22 до 24 април.

Целта на форума бе в защитена среда, 30 деца от различни градове в България, да споделят своя опит и мнения по отношение на проблеми, които касаят техния живот, като бяха насърчени да изразят своето мнение и да дадат препоръки за промени.

Участници във форума бяха деца от малки и големи населени места, деца с различни етническа принадлежност, деца с увреждания, деца, които са потребители на социални услуги, деца от ученически съвети и младежки групи. Всички те бяха избрани сред близо седемте хиляди, които попълниха първото по рода си пряко и широкомащабно онлайн допитване на УНИЦЕФ в рамките на кампанията "Моят глас е важен".

Според предпочитанията си, децата бяха разделени в шест тематични групи – Децата и мнението им, Солидарност, Българските деца в чужбина или тук, Свободно време, Училище и Семейство.

Част от проблемите, които децата виждат за себе си в България са бедността, качеството на образование, насилието и лесния достъп до наркотици, цигари и алкохол.

Участниците във форума се срещнаха с ръководителите на УНИЦЕФ и на Държавната агенция за закрила на детето, както и с посланика на България в ООН, като целта бе всички заинтересовани страни да вземат предвид мненията на децата в значими за тях области като образование, здравеопазване, социална защита, свободно време и др. при актуализирането на Националната стратегия за закрила на детето 2008-2018/20.

сряда, 1 април 2015 г.

„Мобилност на социалните услуги” добра практика на ЦОП "Зора"

На 30.03.2015г. в Британски съвет - България, гр. София, по покана на г-н Дейвид Бисет - Сдружение „Еквилибриум“, директорът на Център за обществена подкрепа «Зора» взе участие в заключителна работна среща по проект „Оценка и самооценка на услугите за деца и семейства като средство за изграждане на капацитет“, реализиращ с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

В първата част на работната среща г-н Дейвид Бисет представи проекта и ключовите теми, проблемите и възможните решения при оценка на въздействието на социалните услуги върху потребителите, а професор Тони Гайе - директор на „Рефлективно учене“ (Reflective Learning International), Великобритания и гост на срещата, говори за това „Могат ли услугите да бъдат подобрени чрез идентифициране на дефицити?”

Втората част на срещата бе предоставена за презентации на участвалите в проекта Центрове за обществена подкрепа в страната, между които е и ЦОП „Зора” - Панагюрище.

Г-жа Красимира Русинова - Директор на социалната услуга, представи презентация на тема „Мобилност на социалните услуги”, като пример за добра практика при предоставяне на социални услуги на рискови групи деца и техните семейства на територията на област Пазарджик.

Отчет за дейността на Фондация СПО през 2014 г. за социалните услуги ЦОП и ЦНСТ

От 27 до 29.03.2015г. в гр. Хисар, Фондация „Социални практики в общността” организира работен семинар за отчитане на дейностите на ЦОП и ЦНСТ за календарната 2014г.


В срещата взеха участие, както Ръководството на фондацията и служителите в двете социални услуги, така и представители на партниращите на Фондацията структури и организации, при предоставяне на социални услуги на територията на общините Панагюрище и Стрелча.
На семинара бяха изведени приоритетите за предоставяне на социални услуги ЦОП „Зора” и ЦНСТ „Павел Бобеков” през календарната 2015г.Приоритетните направления по които ЦОП „Зора” ще работи през календарната 2015г. са общо четири, а именно:
  • Реализиране на информационна кампания «Мога и сам», целяща повишаване информираността на децата в училищната мрежа на гр. Панагюрище, за предлаганите от ЦОП дейности и услуги насочени към деца;
  • Дейности в посока превенция на отпадането от училище, целящи намаляване броят на застрашените от отпадане от училище деца и млади хора, повишаване тяхната мотивация за учене и изграждане на положителна нагласа към училището и учебния процес;
  • Реализиране в училищната мрежа на територията на гр. Панагюрище информационна кампания посветена на «Домашно насилието», целяща повишаване информираността на учениците, относно видовете домашното насилие и повишаване чувствителността на подрастващите, относно проблематиката, получаване обективна информация за това кои са основните им права и кои са органите към които могат да се обърнат за помощ и подкрепа при необходимост;
  • Индивидуална и групова работа с родители, целяща предоставяне пространство за споделяне на родителски опит и позитивиране ролята на родителя при отглеждането и възпитанието на децата в семейна среда, с акцент върху родители на деца с проблемно поведение.
Приоритетните области в които ЦНСТ „Павел Бобеков” ще работи през календарната 2015г. са общо 5, а именно:
  • Дейности в посока училищна успеваемост и постигане съответната образователна степен;
  • Дейности в посока пълноценна интеграция на децата и младежите в училищна среда и в общността;
  • Дейности в посока ангажиране и осмисляне на свободното време на децата и младежите, настанени в ЦНСТ;
  • Дейности в посока придобиване и развитие на умения за самостоятелен начин на живот;
  • Индивидуална и групова работа с децата и младежите с цел превенция на отклоняващо се поведение

Фондация СПО се включи в Национална информационна кампания на УНИЦЕФ България

 През месец март Фондация „Социални практики в общността” – Пазарджик, доставчик на социални услуги Център за обществена подкрепа „Зора” и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи „Павел Бобеков” гр. Панагюрище се включи при организиране на фокус-групи с деца при съдействие от страна на Национална мрежа за децата (НМД). Тези фокус-групи се провеждат на национално ниво, във връзка със започнатата кампания от УНИЦЕФ България, посветена на правото на децата на участие.

Основната цел на тази кампанията е всички заинтересовани страни – Народното събрание, правителството и широката общественост – да вземат предвид мненията на децата в значими за тях области като образование, здравеопазване, социална защита, свободно време и др. при актуализирането на Националната стратегия за закрила на детето 2008-2018/20. Повече подробности може да намерите на сайта на УНИЦЕФ България.
На 26.03.2015 г. ЦОП „Зора” стана домакин на две от тези фокус-групи. В едната фокус-групите участваха деца и младежи от ЦНСТ „Павел Бобеков”, а в другата деца и младежи от Български младежки червен кръст.

При провеждането на фокус-групите бе следвана предварително разработена методология, както и подходящи за проучвания с деца, принципи и процедури за закрила. Фасилитатор на фокус-групите бе Станислав Додов – координатор „Детско и младежко участие” към НМД.

В рамките на няколко часа бяха обсъдени различни проблеми от живота на децата. Резултатите от фокус-групите ще бъдат представени в края на месец април тази година, на организирана тридневна заключителна среща в гр. София, на която са поканени трима представители от реализираните в ЦОП фокус-групи.

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service