петък, 30 май 2014 г.

Фондация „Социални практики в общността” приключи проект „И аз мога да науча български”


Фондация „Социални практики в общността” реализира проект „И аз мога да науча български”, който постигна следните резултати:
  • от 17.08.2013 г. – 26.08.2013 г. се проведе 10 дневно „Зелено училище“ за 16 деца-бежанци. В програмната беше заложен и социо-културен елемент, чиято цел бе запознаване с традициите и обичаите на българите.
  • от 26.08.2013 г. до 31.08.2013 г. се проведе „Летен пленер“ с продължителност 6 дни. Участваха 12 юноши от Сирия, Ирак и Палестина, на възраст до 18 г., придружени от един родител. Използваните арт терапевтични техники бяха: рисунки от натура, портрети, общи рисунки, фототерапия и др. Честа тема на свободните рисунки беше войната и страданията, които тя причинява.
  • в началото на месец септември 2013 г. беше оборудван кабинет в Интеграционен център – София за интерактивно обучение по български език с 8 места.
  • през януари месец 2014 г. приключи разработването на двете планирани програми за обучение по български език: учебна програма с помагало и работна тетрадка за обучение на деца-бежанци – „Новите приятели“ и учебна програма с помагало за алтернативна форма на обучение на възрастни чужденци – „Българският език – нови перспективи“.
  • в курсовете по български език се обучиха 26 възрастни и 15 деца.

четвъртък, 22 май 2014 г.

Информационна среща по Проект „Да отворим вратата“ ЕБФ № 01 – 5103/22.04.2014 г.На 24.04.2014 г. бе организирана информационна среща съвместно с Регистрационно приемателния център – Баня за представянето на проект „Да отворим вратата“, изпълняван от Фондация „Социални практики в общността“ по договор ЕБФ № 01 – 5103/22.04.2014 г.
Проектът реализира конкретните заложени цели на Под-действие В4 - „Обучение по български език на настанени в РПЦ – с. Баня търсещи закрила чужденци.“, Действие В, Приоритет 1 от ревизираната ГП 2012 в изпълнение на МП 2008-13 на Европейския бежански фонд, оперативна цел „Прилагане на мерки за социална адаптация на търсещите убежище, както и дейности по интеграция, които не са включени в НПИБРБ“ в частта „обучение по български език за търсещите убежище“.

Този проект надгражда постигнатите резултати по проект „И аз мога да науча български“, изпълняван от Фондацията. Разработените помагала за курсовете за деца и възрастни включват лексика, граматично-функционални категории, контекст и дейности и интердисциплинарни връзки. Допълнително се ползват различни стратегии за активно обучение при провеждането на заниманията, които са създадени за да задоволят нуждите в различни ситуации и водят до по-висока ефективност. Предвидено е провеждане на два курса по български език - за възрастни и за деца.“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския бежански фонд, съфинансирана от Европейския бежански фонд по проект „Да отворим вратата“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Социални практики в общността”, съгласно сключен договор ЕБФ01-3282/14.03.2014 г. и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.”

петък, 9 май 2014 г.

Среща в Румъния по проект "Интеграционна програма за отпадащи от училище"


 В периода 27-30 април 2014г. се проведе поредната среща по реализация на проект "Интеграционна програма за отпадащи от училище" по програма Леонардо Да Винчи. Срещата се състоя в гр. Яш, Румъния. Фондация „Социални практики в общността” е българският партньор по проекта, а в събитието взеха участие психолози и социални работници от ЦОП - Велинград, ЦОП "Зора" - Панагюрище и ФСПО. Срещата по проекта съвпадна с друго значимо събитие - 4-та Международна конференция посветена на образование за възрастни, на която българските представители бяха поканени като гости. Повече за проекта можете да научите на сайта на проекта тук.

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service