четвъртък, 22 май 2014 г.

Информационна среща по Проект „Да отворим вратата“ ЕБФ № 01 – 5103/22.04.2014 г.На 24.04.2014 г. бе организирана информационна среща съвместно с Регистрационно приемателния център – Баня за представянето на проект „Да отворим вратата“, изпълняван от Фондация „Социални практики в общността“ по договор ЕБФ № 01 – 5103/22.04.2014 г.
Проектът реализира конкретните заложени цели на Под-действие В4 - „Обучение по български език на настанени в РПЦ – с. Баня търсещи закрила чужденци.“, Действие В, Приоритет 1 от ревизираната ГП 2012 в изпълнение на МП 2008-13 на Европейския бежански фонд, оперативна цел „Прилагане на мерки за социална адаптация на търсещите убежище, както и дейности по интеграция, които не са включени в НПИБРБ“ в частта „обучение по български език за търсещите убежище“.

Този проект надгражда постигнатите резултати по проект „И аз мога да науча български“, изпълняван от Фондацията. Разработените помагала за курсовете за деца и възрастни включват лексика, граматично-функционални категории, контекст и дейности и интердисциплинарни връзки. Допълнително се ползват различни стратегии за активно обучение при провеждането на заниманията, които са създадени за да задоволят нуждите в различни ситуации и водят до по-висока ефективност. Предвидено е провеждане на два курса по български език - за възрастни и за деца.“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския бежански фонд, съфинансирана от Европейския бежански фонд по проект „Да отворим вратата“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Социални практики в общността”, съгласно сключен договор ЕБФ01-3282/14.03.2014 г. и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.”

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service