Обучения/тренинги и супервизия

Специализирани тренинги за работа с деца

 • Работа в екип. Включва теми за екипните взаимоотношения, професионални етични норми, методи за решаване на конфликти в екипа. Продължителност – 2 дни.
 • Групова работа. Включва темите за водене на група, групова динамика, разработване на групови програми, водене на клубове и специализирани програми за формиране на социални умения. Продължителност 3 дни.
 • Социално-образователната анимация. Въвежда анимирането на групови занимания, чрез интерактивни техники. Продължителност 2 дни.
 • Психология на развитието. Продължителност 3 дни.
 • Зависимости към психоактивни вещества. Запознаване на участниците с основни понятия, видове наркотични вещества и възможности за справяне със зависимото поведение. Продължителност 3 дни.
 • Работа по случай. Предвижда запознаване на участниците с управление на случай. Продължителност 3 дни.
 • Въведение в резилианса. Предвижда запознаване на участниците с нов подход за работа при помагащите професии. Продължителност 2 дни.
 • Семейно групова конференция. Запознаване на участниците със семейно групова конференция и възможностите за приложение в практиката. Продължителност 2 дни.
 • Модул: приемна грижа. Основни понятия, обучения на приемни семейства, кампании и др. Продължителност 5 дни.
 • Семейно консултиране. Теоретични школи и техники при консултирането. Продължителност 2 дни.
 • Работа в общността. Мобилна социална работа, кампании в общността. Продължителност 2 дни.
 • Насилие. Видове насилие, симптоми, психо-социална подкрепа на жертви на насилие. Продължителност 3 дни.

Базови тренинги за работа с възрастни

 • Нормативна рамка и дизайн на услугите в общността. Продължителност 2 дни. 
 • Управление на случай. Продължителност 2 дни. 
 • Социална работа и помагащо поведение. Продължителност 2 дни. 
 • Форми и методи за работа със семейства и близки на хора с увреждания. Продължителност 2 дни.

  Специализиран тренинги за работа с възрастни

  • Алтернативни форми за работа с хора с увреждания. Продължителност 2 дни.
  • Програмен подход в помагащите професии. Продължителност 2 дни.
  • Теория и практика на консултирането. Продължителност 2 дни.
  • Форми на работа с хора със затруднения в общуването. Продължителност 2 дни.
  • Организация на социалната услуга. Продължителност 2 дни.
  • Мобилна работа и работа в общността. Продължителност 2 дни.
  • Супервизия и интервизия. Продължителност 2 дни
  • Институционални роли и между секторни взаимоотношения. Продължителност 2 дни.


  Предоствяне на супервизия на помагащите професии:

  ·         индивидуална;
  ·         групова;
  ·         управленска;
  ·         екипна.

  Translate

  Follow by Email

  PAGE RANK Check tool

  Check Page Rank of your Web site pages instantly:

  This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service