За фондацията

Фондация ”Социални практики в общността” – Пазарджик е организация с нестопанска цел, регистрирана по българското законодателство, в обществена полза, с Решение № 52/15.02.2008 г. по Ф.Д. № 10/2008 Пазарджишкия окръжен съд (ПзОС). Пререгистрирана в обществена полза с Решение № 38/ 03.04.2009 г. по Ф.Д. № 10/2008 ПзОС. Притежава Удостоверение № 024/10.04.2008 г. на МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО.

Върховен орган на управление на Фондацията е Настоятелство, съствено от Председател - д-р Златка Ангелова и двама членове - Георги Нешков и Димитрийка Пеева.

Мисията на Фондацията е да подпомогне практическото осъществяване на реформите в социалната сфера, в частност в сферата на социалните услуги, включително за деца.

Приоритетни цели на фондацията са:
1. Развитие и усъвършенстване на социалните стратегии и практики;
2. Изследване политиките, стратегиите и практиките на социалните дейности;
3. Осъществяване на реформите в сферата на социалното подпомагане и социалните услуги и оптимизиране и въвеждане на иновационни практики на социалните дейности в България;
4. Повишаване на благосъстоянието на децата, защита на техните права и интереси, превенция на насилието над деца, противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и отпадане от училище;
5. Развитие на човешките ресурси на регионално ниво чрез допълнителна квалификация и преквалификация на кадрите;
6. Интеграция на малцинствата и осигуряване на равен достъп до образование и култура;
7. Стимулиране на взаимодействието и координацията между институции и организации в полето на обучението и практиките на социалните дейности.

интернет страница: www.spbc-fondation.org 

Translate

Follow by Email

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service