сряда, 1 април 2015 г.

Отчет за дейността на Фондация СПО през 2014 г. за социалните услуги ЦОП и ЦНСТ

От 27 до 29.03.2015г. в гр. Хисар, Фондация „Социални практики в общността” организира работен семинар за отчитане на дейностите на ЦОП и ЦНСТ за календарната 2014г.


В срещата взеха участие, както Ръководството на фондацията и служителите в двете социални услуги, така и представители на партниращите на Фондацията структури и организации, при предоставяне на социални услуги на територията на общините Панагюрище и Стрелча.
На семинара бяха изведени приоритетите за предоставяне на социални услуги ЦОП „Зора” и ЦНСТ „Павел Бобеков” през календарната 2015г.Приоритетните направления по които ЦОП „Зора” ще работи през календарната 2015г. са общо четири, а именно:
  • Реализиране на информационна кампания «Мога и сам», целяща повишаване информираността на децата в училищната мрежа на гр. Панагюрище, за предлаганите от ЦОП дейности и услуги насочени към деца;
  • Дейности в посока превенция на отпадането от училище, целящи намаляване броят на застрашените от отпадане от училище деца и млади хора, повишаване тяхната мотивация за учене и изграждане на положителна нагласа към училището и учебния процес;
  • Реализиране в училищната мрежа на територията на гр. Панагюрище информационна кампания посветена на «Домашно насилието», целяща повишаване информираността на учениците, относно видовете домашното насилие и повишаване чувствителността на подрастващите, относно проблематиката, получаване обективна информация за това кои са основните им права и кои са органите към които могат да се обърнат за помощ и подкрепа при необходимост;
  • Индивидуална и групова работа с родители, целяща предоставяне пространство за споделяне на родителски опит и позитивиране ролята на родителя при отглеждането и възпитанието на децата в семейна среда, с акцент върху родители на деца с проблемно поведение.
Приоритетните области в които ЦНСТ „Павел Бобеков” ще работи през календарната 2015г. са общо 5, а именно:
  • Дейности в посока училищна успеваемост и постигане съответната образователна степен;
  • Дейности в посока пълноценна интеграция на децата и младежите в училищна среда и в общността;
  • Дейности в посока ангажиране и осмисляне на свободното време на децата и младежите, настанени в ЦНСТ;
  • Дейности в посока придобиване и развитие на умения за самостоятелен начин на живот;
  • Индивидуална и групова работа с децата и младежите с цел превенция на отклоняващо се поведение

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service