четвъртък, 21 март 2013 г.

Център за обществена подкрепа „Зора” гр. Панагюрище е посочен като добра практика при предоставяне на социални услуги на областно ниво


  На 19.03.2013 г. в гр. Пазарджик бе проведена работна среща на консултативния съвет по обществен контрол на социалните услуги в областта. На срещата бе представен Годишен мониторингов доклад за 2012, във връзка с изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.).
На срещата присъстваха представители на общините, неправителствения сектор, експерти.
Добрите практики в Годишният мониторингов доклад са идентифицирани по критерии и конкретни показатели, разработени и утвърдени от Координационият Екип на Проект “Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”.
Като описан пример за добра практика на социални услуги в област Пазарджик, на база брой услуги, разделени по общини според вида на услугата бе посочен Център за обществена подкрепа ”Зора” - Панагюрище, който от 2011 г. се управлява от Фондация "Социални практики в общността" - Пазарджик.
В Годишният мониторингов доклад за 2012 г. от изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Пазарджик са разписaни подробно приоритетните направления, по които екипа на ЦОП „Зора” е реализирал дейността си през изминалата 2012 г., а именно:
  • Реализиране на информационна кампания за обогатяване на здравната и полова култура, целяща повишаване на здравната и полова култура на деца, младежи/ девойки и техните семейства от общността, с акцент върху високорискови общности.
  • Дейности в посока превенция на отпадането от училище, целящи намаляване броят на отпадналите от училище деца и млади хора, повишаване тяхната мотивация и изграждане на положителна нагласа към училището и учебния процес.
  • Сформиране и провеждане на група за взаимопомощ на кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора, целяща предоставяне на защитено пространство и професионална подкрепа в посока за споделяне и информиране на кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора.
  • Популяризиране на доброволчеството и привличане на доброволци към дейностите на ЦОП, с цел повишаване на информираността на обществеността за доброволчеството, добрите практики, личните и граждански ползи от доброволчеството.
След направения анализ на услугата ЦОП в областта, би могло да се каже, че в ЦОП „Зора” – Панагюрище са апробирани и въведени иновативни социални практики, като в този контекст могат да се отбележат:
  • Широкоспектърният обхват на целевата група;
  • Мобилността на услугите;
  • Създадения собствен инструментариум за оценка и планиране на индивидуалната работа, който може да се използва и в други услуги.
Изготвената обща оценка за дейността на услуга Център за обществена подкрепа «Зора» от изготвения годишен доклад, като пример за добра практика при предоставяне на социални услуги на рискови групи деца и техните семейства на територията на област Пазарджик е:
Програмите и дейностите в ЦОП «Зора» са удачно подбрани – в съответствие с нормативните изисквания и добрите социални практики. ЦОП работят с пълно използване на капацитета си. Работните процеси при доставка на социалните услуги са ефикасни и ефективни. Въздействието на провежданите програми е позитивно. В дейностите се съблюдава равнопоставеност на половете. Няма данни за дискриминационно отношение.

Красимира Русинова – Директор ЦОП „Зора” споделя: „Не бихме могли да останем равнодушни от високата оценка, която получаваме при изпълнението на служебните си ангажименти и за работата си като социална услуга, на областно ниво.Това ни радва, но и ни задължава през настоящата 2013 г. да предоставяме социални услуги, разширявайки обхвата им чрез въвеждане на иновационни подходи в съответствие с новостите при предоставяне на качествени социални услуги.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service