понеделник, 4 ноември 2013 г.

Втора среща на родители на деца с аутистичен синдром

На 04.11.2013 г. в ЦОП ”Зора” гр. Панагюрище се проведе втората среща на групата на родители на деца с аутистичен синдром „Клуб на съвременния родител, която бе и последна за календарната 2013 г.

Целта на срещата бе да се обсъдят част от проблемите на родителите на деца с аутистичен синдром и въз основа на подадените от тях заявки, да се изготви план за работа на групата, за следващата календарна година, съобразно изразените потребности.

Присъстващите изказаха мнение, че е необходимо да се повиши информираността сред обществеността, относно спецификата на заболяването на децата с аутистичен синдром, което би довело до избягване на неудобства от различно естество, които те като родители срещат в ежедневието си, а това със сигурност би довело за подобряване качеството на живот, както на децата им, така и на тях самите. Още бяха дискутирани и вероятните причини, пораждащи нежелание у някои от родителите, чиито деца страдат от заболяването, да обсъждат проблемите си и да потърсят подкрепа в процеса на преодоляването им. Обсъждани бяха и въпроси, свързани с трудностите, които родителите срещат в отглеждането и възпитанието на деца си, трудности с които се сблъскват във връзка с медицинското обслужване на децата, както и с адаптацията на децата в училищна среда и не на последно място, трудностите, които родителите срещат при съвместяване на професионалната си реализация и ангажиментите към децата в личен план.

По време на срещата бе структуриран планът за работа на групата през следващата 2014 година, според който, от полза за родителите биха били осъществяването на съвместни срещи с класни ръководители и ресурсни учители, с представители на здравни организации, както и с външни експерти, с богат професионален опит в работата с деца с аутистичен синдром и техните семейства.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Translate

PAGE RANK Check tool

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service